Edit

PARAMA

Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Kokio dydžio kompensacinė išmoka mokama įsigijus elektromobilį?

Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę ar komercinę veiklą, kompensacijos teikiamos tik už įsigytus naujus lengvuosius M1, N1 klasės grynuosius elektromobilius. Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Už vieną elektromobilį skiriama 4 000 eurų kompensacinė išmoka.

Ar visuose verslo sektoriuose veiklą vykdantys juridiniai pareiškėjai gali pretenduoti į kompensacines išmokas?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:

 • įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;
 • įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
 • įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;
 • įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

Kokio dydžio kompensacinė išmoka mokama įsigijus elektromobilį?

Juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę ar komercinę veiklą, kompensacijos teikiamos tik už įsigytus naujus lengvuosius M1, N1 klasės grynuosius elektromobilius. Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Už vieną elektromobilį skiriama 4 000 eurų kompensacinė išmoka.

Ar visuose verslo sektoriuose veiklą vykdantys juridiniai pareiškėjai gali pretenduoti į kompensacines išmokas?

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:

 • įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;
 • įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
 • įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;
 • įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.
Ar galima rezervuoti kompensacinę išmoką, jei elektromobilis dar gaminamas ir bus įsigytas vėliau?

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Ar galiu tikėtis kompensacijos, jeigu elektromobilis įsigyjamas lizingo būdu?

Taip. Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus kompensacinę išmoką?

Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

2021 m. klimato kaitos programos lėšomis juridiniai asmenys yra kviečiami teikti paraiškas dėl elektromobilių įsigijimo.
Paraiškos priimamos iki 2021-12-30 12 val. ir iki tol, kol pakaks lėšų.

 

Kokios galimybės?

 • LR teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
 • Paraišką galima teikti tik vieną kartą pagal einamųjų metų kvietimą.
 • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
 • Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 Eur.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

 • 4000 Eur subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir N1 klasės elektromobilį.*
 • 10 000 Eur subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2 ir Nklasės elektromobilį.*
 • Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.

 

* Nuo pirmosios registracijos datos iki transporto priemonės registracijos jos valdytoju vardu,  yra nepraėję ne daugiau nei 6 mėn., ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

Šiuo metu forma neteikiama